CorelDraW Hakkında Herşey(4)


METİN ÖZELLİKLERİ

Artistic Text (Metin)

Artistic Text, kısa metin parçaları oluşturmak ve CorelDRAW ‘ın dönüşüm (Transfornation) ve çarpıtma) (Distortion) özellikleri ile bu metinde değişiklik yapmak için , yazıya özel efekt uygulanmak istendiğinde kullanılır. Artistic Text blokları her paragrafı tek bir satır halinde gösterir. Tüm Artistic Text blokları ayrıdır , metin bloğunun boyu değiştirildiğinde bloktaki metninde boyu değişir.
Artistic Text Oluşturmak


Bir Artistic Text bloğu oluşturmak için öncelikle araç kutusundan Text aracı seçilmelidir (Şekil 13.1).

CorelDraW Hakkında Herşey

Text aracı birkez seçildiğinde, çizim penceresi içersinde herhangi bir yere tıklanır ve yazı yazılamaya başlanır. Varsayılan olarak metin puntosu 24 point ve fontu da Avant Garde Bk BT olarak tanımlanmıştır. 
O anda çaılışılan sayfa üzerinde, doküman için varsayılan punto ve font, herhangi bir metin seçili değilken Property çubuğu üzerinden değiştirilebilir. 
Artistic text herhangi bir grafiksel nesne gibidir. Genişletilebilir, döndürülebilir, uzatılabilir veya bir yol üzerine yerleştirilebilir. Eğer metinlerin şekli doğrudan değiştirilmek isteniyorsa, metnin eğrilere dönüştürülmesi gerekir. Ayrıca Artistic text bloklarında, metnin her satırını birbirinden bağımsız nesne haline getirmek için Arrange →Break Appart ( CTRL.K ) mönüsü kullanılır [2].
Paragraph Text ile Çalışmak

Bu yöntem, paragraflar halinde metinler yazmak için kullanılır. Text aracı seçilerek istediğimiz şekilde bir dörtgen çizilirse, Paragraph Text’in yazılacağı alan elde edilmiş olur. Bu alan için istenilen uzunlukta metinler girilebilir ve CorelDRAW dışında yazılmış olan metinler File→Import mönüsü yardımıyla CorelDRAW içine dahil edilebilir. 

Artistic Text ve Paragraph Özellikleri


Artistic text ve Pargraph Text özellikleri iki şekilde değiştirilebilir; Property çubuğu ve Format Text iletişim kutusu. Format Text iletişim kutusuna Text mönüsünden Format Text komutu ile ulaşılır. (Şekil 13.2) [2].

CorelDraW Hakkında Herşey

Character

Format Text iletişim kutusundaki ilk sekme character sekmesidir. İletişim kutusunun sol tarafında uygun olan tüm fontların bir listesi bulunur. PostScript Type1 fontları T1 sembolü ile, TrueType fontlar ise TT sembolü ile gösterilirler. Font listesinin en tepesinde ise seçili olan font gösterilir. 
Font kutusunun altında Size( büyüklük ) seçim alanı bulunur. Font büyüklükleri, varsayılan değer olarak Point cinsinden belirtilir. 
Bir sonraki değer ise fontun etkisidir. Style listesinde seçilen font tipine göre değişmekle birlikte, dört değer bulunur. Her font için, görünüm olarak kullanıcıyı yanıltan kelime işlem programlarının aksine, yalnızca uygun olan etkiler gösterilir. Dört muhtemel etki ise Normal, Italic, Bold ve Bold Italic’tir. 
Buradaki son seçenek ise Script’tir. Bu seçeneği kullanarak metin için kullanılan yazı sistemini ayarlayabirlirsiniz. Mevcut seçenekler; Latin, Asian ya da Middle Eastern’dir. Soldan sağa doğru yazı sistemleri için Latin, çift byte karakter kümelerini temel alan düşey yazı sistemleri için Asian, Arapça gibi sağdan sola doğru giden yazı sistemleri için de Middle Eastern kullanılır.
İletişim kutusunun sağ tarafında Underline, Strikethru ,Overline, Uppercase ve Position olmak üzere beş adet açılır mönü bulunuyor. 
Bunların ilk üçü metin etrafında çizgi oluşturmak için kullanılır ve Single Thin, Single Thick veya Double Thin, olmak üzere seçeneklere sahipler ve tüm etkiler ister tek tek harflerei isterse tüm kelimelere uygulanabiliyor. Bunlarda her hangi biri seçildiğinde Şekil 13.3’de gösterilen Edit Underline iletişim kutusundan satırların görünümleri biçimlendirilebilir.

CorelDraW Hakkında Herşey

Thickness ( kalınlık ) ve Baseline Shift değerleri fontun point biriminin yüzdelik değeri olarak belirtilir, ancak bunlar Units açılır mönüsü kullanılarak değişik birimler şeklinde ayarlanabilir. 
Üç değişik çizgi tipinin altında Uppercase açılır mönüsü bulunur. Metnin büyük harf ayarı yapılır. Varsayılan değer olarak None olarak işaretlenmiştir. Ancak bu, Small Caps veya All Caps olarak değiştirilebilir. Small Caps’te küçük karakterler gerçek büyüklüğünün %80 ‘i oranındaki büyük harflerle değiştirilir. All Caps seçeneğinde ise her karakter birer büyük harf haline dönüştürülür. 
Position listesi ile büyüklüğünü ve düşey konumunu değiştirerek metni bir alt simge (subscript) ya da üstsimge (Superscript) haline getirebilirsiniz. Buradaki seçeneklerden subscript, metnin boyunu küçültür ve taban çizgisinin altına yerleştirirken, superscript te yine metni küçültür, ancak bu kez büyük harflerin üst kısmının bulunduğu konuma yerleştirir. None seçeneği ise position ayarlarını kaldırır.
Paragraph

Format Text iletişim kutusundan paragraph sekmesi seçilirse Şekil 13.4’de görünen artistik metin için hizalama seçeneği ve boşluk özellikleri görülür.
CorelDraW Hakkında Herşey

Varsayılan olarak hhizalama değeri için None seçilmiştir. Left seçilirse her şey sol tarafa hizalanmış olr. Center seçeneği, seçili metinleri tam ortaya yerleştirir. Right seçeneğinde ise tüm metin en sağ sınıra göre hizalanır. Full hizalama seçeneğinde metnin hem sağ hem de sol tarafa hizalanması sağlanır. Force seçeneği, Full hizalamayı bir adım öne götürerek her şeyin hem sağa hem de sola yaslı olmasını sağlar. Dolayısıyla bir kelime varsa bu kelime tüm satıra dağıtılır. 
Spacing ayarları seçilen paragrafın tamamına uygulanır. Tek tek karakterler için değil de paragrafın tümü için geçerli olmak üzere, varsayılan karakter aralığına ne kadar daha boşluk ekleneceği ayarlanır. Sözcük (word) aralığını ayarlamak da mümkündür. Language seçeneği ise; Latin ve Asya veya Arapça karakterleri arasında bırakılacak boşluğu ayarlamada kullanılır.
Paragraf aralığı Before Paragraph ve After Paragraph olarak tanımlanmıştır. Karakter yüksekliği de yüzde veya point cinsinden belirlenebilir. Line sekmesinde ise karakter yüksekliği ile ilgili değerler elle girilebilir.
Tabs

Format Text iletişim kutusunda bulunan ve Şekil 13.5’de gösterilen Tabs sekmesini kullanarak sekme duraklarının konumu üzerinde tam olarak kontrol sağlayabilirsiniz. Üzerinde büyük bir artı işareti bulunana Add Tab düğmesini kullanarak geöerli paragrafa sekmeler ekleyebilir, eksi düğmesi ile seçili sekmeyi silebilir, üzerinde kırmızı X işareti bulunana düğme ile de geçerli paragraftaki tüm sekmeleri silebilirsiniz.
CorelDraW Hakkında Herşey
Bunların dışında, bir sekme durağına yerleştirilen metnin bir öncü karakteri olup olmayacağını belirlenebilir. Öncü karakterler genellikle “İçindekiler” bölümü ve menüler gibi tablo şeklindeki listelerde, sayfanın solundaki başlığı ya da metni sağ taraftaki sayfa ya da fiyatla birleştirmek için kullanılır. Çoğunlukla bir dizi nokta halinde görüntülenir; ancak bunu normal klavye karakterlerinden biriyle değiştirmek mümkündür. Character açılır listesinden bir karakter seçilir, ya da Charecter# kutusuna ilgili karakterlerin numarasını girilerek bu işlem gerçekleştirilir.
Columns

Format Text iletişim kutusunun Columns sekmesinde (Şekil 13.6) Paragraph
Text çerçeveleri içindeki bir ya da daha çok sütun için kullanılan ayarlar bulunur. Bu sekmeyi kullanarak önce sütun sayısı, sonra da her bir sütunun genişliği ayarlanabilir. Gutter değeri, geçerli sütunla bir sonraki sütun arasındaki boşluk mesafesini verir. 
CorelDraW Hakkında Herşey
Equal Column Width seçeneği işaretli ise, bir sütunun genişlik değerini değiştirdiğinizde tüm sütunların genişliği aynı değeri alır. Maintain Current Frame Width seçeneği işaretli ise, çerçevenin genişliği değişmeyecektir. 
Vertical Justification listesi kullanılarak metin çerçevenin üstüne, ortasına (düşey olarak) ya da altına hizalanabilir.
Effects

Format Text iletişim kutusunda bulunan son sekme Effects bölümüdür (Şekil 13.7). Madde imleri ve drop cap’lar ler oluşturulmasını sağlar. Varsayılan değerde Effect Type açılır mönüsü None olarak işaretlenmiştir. Ve iletişim kutusu tamamen kapalıdır. Bullet veya Drop Cap seçilirse, sekme kullanılabilir hale gelecektir.
CorelDraW Hakkında Herşey


Madde İmi Efektleri Oluşturmak

Bullet seçeneği işaretlenirsekullanıcının sisteminde kurulu olan fontları gösteren bir pencere açılır.
Bullet, bir paragrafa özel bir etki verilmesini sağlayan bir karakterdir. Normal olarak alfabetik karakter yerine bir sembolle gösterilirler. 
Bir font seçildiğinde, font içersinde bulunan tüm karakterler bu ızgara içinde gösterilir. Buradan bir karakter seçildiğinde bu, paragraf için seçili olan madde imi olur. 
Font açılır mönüsünün hemen altında Size ve Baseline Shift değerleri vardır. Oluşturulan madde iminin büyüklüğü, paragraf metninin büyüklüğü ile aynıdır. Baseline Shift değeri ise madde iminin paragraf satırından ne kadar ağşağıda veya yukarıda yerleşeceğini belirler. Position değeri, madde imi karakterinin sol sınırından ne kadar uzaklıkta olacağını belirler. 
Ayrıca iki adet yerleleşim seçeneği var. Bulleted seçeneği, madde imlerine paragrafın içine doğru yerleştirir ve ikinci satır metnin kalan kısmına değil madde imine göre hizalanır. Hanging Indent, madde imini marjinde asılı bırakarak paragraftaki metnin tüm satırlarda sola hizalı durmasını sağlar. 
Akan Paragraph Text

Paragraph Text genelde büyük metin blokları için kullanıldığından, çok sık durumlarda bir sayfadan daha fazla veya tek sayfada iki farklı alanda bulunurlar. Bu durumda metin bir çerçeveden bir diğerine akacaktır. Metin, çerçevenin alt tarafından taşarsa, çerçevenin alt orta kısmıdaki tutamacında bir ok işareti belirir. (Şekil 13.8)
Sayfada daha fazla metnin görünmesini istenilen yere gelinir. Bir paragraf çerçevesinin otomatik olarak oluşturulması isteniyorsa yalnızca tıklanır. Otomatik olarak çizilmiş olan çerçeveler sayfa ile aynı ebatta olacaktır. Aynı zamanda istenilen ölçülerde bir paragraf çerçevesi oluşturmak için tıklamadan sonra sürüklenmesi yeterli olur. Çerçeveler birbirlerine bağlandıklarında, bunların bağlı olduklarını gösteren bir çizgi aralarında belirecektir. Bu çizgi yalnızca bilgi amaçlıdır ve baskı esnasında görünmez. Şekil 13.8’de iki çerçeve arasında akan metin örneği görülmektedir [2].
Artistic ve Paragraph Text Arasında Dönüşüm

Başlarken yanlış tipte bir metin oluşturulduğunda, diğer tipe dönüştürmek için Text mönüsü altındaki Conver komutu kullanılır.
Paragraph Text seçili ise ve metnin tamamı tek bir çerçeve içerisinde gösterilemiyorsa Convert komutu kararmış olarak görünür. 
Küçük-Büyük Harf Dönüşümü

Metinlerde harflerin büyük veya küçük olması değiştirilebilir. Bunu için Text mönüsü altındaki Change Case komutu kullanılır. Bu komut seçildiğinde Şekil 13.9‘da görülen Change Case penceresi açılır.
CorelDraW Hakkında Herşey

Burada beş seçenek sunulur. Sentence cas seçeneği her cümlede ilk harfi büyük yapacaktır. Lower case seçeneği ise tüm harfleri küçültür. UPPERCASE seçeneği ise tüm harfleri büyültür. Title Case seçeneği her kelimenin ilk harfini büyültecektir. Ayrıca tOOGLE cASE seçeneği büyük harfleri küçük, küçük harfleri büyük hale getirir. 
Semboller

Semboller, Symbols Docker içinde bulunurlar. Şekil 13.10’da gösterilen Docker penceresini açmak için window→Dockers→Symbols mönüsünden Special Characters ( CTRL.F11) seçeneği seçilir. 
CorelDraW Hakkında Herşey

Pencereninen üstünde, sembol olarak kullanılabilecek olan fontların listesi bulunur. Normalde bunlar, Windows’a kendilerini sembol grubu olarak tanıtan fontlardır. Dolayısıyla CorelDRAW’da herhangi bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan, yalnızca sembol içeren fontların alfabetik listesi görülür. Bunu değiştirmek içinse font listesinin yanında bulunan ok işaretine basarak pencerenin açılması sağlanır ve TrueType veya Type1 fontların görüntülenmesi sağlanır. 
Font listesinin hemen altında, seçilen sembol fontunun grafiksel karakterleri bulunur. Pencerenin sağındaki bir kaydırma çubuğu istenilen karakteri bulana kadar pencereyi kaydırmayı sağlar. 
İstenilen sembol seçildikten sonra bunu çizim penceresine sürüklemek yeterli olur. Başlangıçta tek bir sembol elde edilebilir. Ancak Tile Symbol/Special Character mönüsünden sembolün tüm sayfaya döşenmesi sağlanabilir.
IMPORT VE EXPORT FİLTRELERİ

Filtreler Nasıl Çalışır

Filtreleri başka uygulamalarda oluşturulan dosyalar için çeviriciler olarak düşünün. Inıporl (it*hal) Filtreleri veriyi diğer uygulamalardan alır ve CorelDRAW içinde görüntülenebilecek ve dü*zenlenebilecek şekilde çevirir. Dosyanın tipine bağlı olarak çoğunlukla elinizde ithal işleminin ince ayarlamalarını yapabileceğiniz ek seçenekler bulunur ve böylece işinizi en verimli şekilde devam ettirebilmeniz için verileri CorelDRAW’a tam olarak ihtiyacınız olan şekilde aktarabilir*siniz.
Export (İhraç) Filtreleri, veriyi CorelDRAW belgenizden alır ve diğer programın ya da yayın aracının “dilini konuşabilecek” hale dönüştürürler. Import filtrelerinde olduğu gibi, Export filt*releri de diğer uygulama ya da yayın aracının tam olarak ihtiyaç duyduğu veriyi hassas olarak aktarmak için gerekli olan iletişim kutularına sahiptirler [5].
Bir Dosyayı İthal Etmek

İthal işlemi, File menusunu tıklayıp Import komutunu seçerek ya da CTRL + I tuşlarına basarak yapılabilir. Bu, ana Import iletişim kutusunu açar. İthal etmek istediğiniz dosyanın sürücü, yol adı ve dosya adını yazabilirsiniz. Eğer doğru sürücü ve klasördeyseniz sadece dosya adını ya*zın. Ayrıca File Type açılan liste kutusunu tıklayıp aradığınız dosyanın uzantısını (örnek olarak AdobePhotoshop için PSD, Corel PHOTO-PAINT için CPT) seçerek dosyanızı arayabilirsiniz. Import iletişim kutusunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır (Şekil 14.1).
CorelDraW Hakkında Herşey

• Link Bitmap Externally seçeneği, bitmap’i ithal ettiğiniz dosyaya bağlamak için (bitmap’i dosyanızın bir parçası olarak dahil etmek yerine) kullanılır. Bağlanmış bir bitmap içeren bir CDR dosyasını kaydettiğinizde dosya boyutu küçük olacaktır, çünkü bitmap ayrı olarak saklanmaktadır. CorelDRAW dosyanızı kapattıktan sonra bile bağlan*mış bitmap’lerinize ulaşabilir ve bunları Corel PHOTO-PAINT, Adobe Photoshop ve diğer bitmap düzenleme programlarında düzenleyebilirsiniz.
• Combine Multilayer Bitmap seçeneği, birden çok katman içeren bitmap’leri CorelDRAW içinde tek bir düzleştirilmiş (birleştirilmiş) katman olarak açmanızı sağlar.
• Dosyaları ithal ederken, gömülmüş olan ICC profillerini çıkarıp sabit diske kaydetmek için Extract Embedded ICC Profileseçeneğini kullanabilirsiniz.
• Check For Watermarkseçeneği dosyayı kontrol ederek şifrelenmiş bir DigiMarc watermark kodu içerip içermediğini görmek için kullanılır. DigiMarc, resimleri sayısal olarak “imzalamak” ve bu resimlerin, bunları oluşturan kişilere ait olduklarını belirtmek için kullanılır (Not: DigiMarc, özellikle GIF ve JPG gibi yüksek sıkıştırmalı formatlarda %100 verimli değildir.)
• Do Not Show Filler Dialogseçeneği, dosyayı varsayılan ayarları kullanarak ithal etme*nizi sağlar. Çoğu kez, varsayılan ayarların tercih ettiğiniz ayarlar olduğunda; -min oldu*ğunuz durumlar hariç, bu seçeneği işaretlemeden bırakmak isteyeceksiniz.
• Maintain Layers And Pagesseçeneği, katmanlar ve/veya sayfalar kullanılarak kaydedil*miş dosyalan (Adobe Acrobat dosyalan gibi) ithal ederken, dosyanın orijinal katman ve/veya sayfa yapısını korumak için kullanılır.
• İletişim kutusunun alt tarafında, Link To High Resolution File For Output Using OPIseçeneğini göreceksiniz. Bu, TIFF bitmap’ler ve SCITEX CT bitmap’lerle çalışırken kul*lanılabilir. Bu seçenek, dosyanız ekranda görüntülenirken, yüksek çözünürlüklü resim*leri düşük çözünürlüklü yer tutucularla değiştirir. Yüksek çözünürlüklü resimler korunur ve baskı sırasında kullanılır (Buna FPO – For Printing Only (Sadece Baskı İçin) de de*nir). TIFF ve CT (özellikle CT) resimleri bazen inanılmaz derecede büyük olabildiği için, bu seçenek belgenin diğer öğeleriyle (metin gibi) çalışırken sistem kaynaklarının TIFF ya da CT dosyası için harcanmasını önler.
• Yine iletişim kutusunun sağ tarafında, resmi açmadan önizlemek için kullanılan bir se*çenek bulunur. Onizleme resimleri kaydedilmemiş büyük resimleri önizlerken, hesap*lama için biraz zaman gerekeceğini unutmayın.
• İletişim kutusunun sağ tarafında ayrıca, bütün (full), kırpılmış (cropped) ya da yeniden örneklenmiş (resampled) bir resmi ithal etmek için kullanılan bir seçenek bulunur. Resmi ithal ettikten hemen sonra kırpmayı ya da yeniden örneklemeyi planlıyorsanız, bu seçeneği kullanarak bir kırpma ya da yeniden örnekleme iletişim kutusuna ulaşabi*lirsiniz. Kırpma ya da yeniden örneklemeyi ithal işleminin bir parçası olarak yapmak, resmi ithal ettikten sonra yapmaktan daha hızlıdır. [1,3].
Bir Dosyayı İhraç Etmek

İhraç işlemi de yine File menüsünden gerçekleştirilir. File menüsünde Export komutunu seçe*bilir ya da CTRL + E tuşlarına basabilirsiniz. Bu, ana Export iletişim kutusunu açar. Klasörler a-rasındaki gezinme aynen Import iletişim kutusunda olduğu gibi yapılır. Compression (sıkış*tırma) açılır listesi, eğer ihraç ettiğiniz dosya tipi iki ya da daha fazla sıkıştırma tipini destekli*yorsa, kullanılabilir hale gelir ve buradan, kullanmak istediğiniz sıkıştırma tipini seçebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz (Şekil 14.2)
CorelDraW Hakkında Herşey

• Selected Only seçeneği ile sadece seçili nesneyi ihraç edebilirsiniz (Bütün çalışmanızı değil).
• Sonuçta bir Web sayfasında görüntülenecek olan bir dosyayı kaydediyorsanız, Web_Safe_Filenames seçeneğini işaretlemek isteyebilirsiniz. Bu, dosya adındaki tüm boşlukları (_) alt çizgi karakteriyle doldurur. Bu seçeneğe Web Uyumlu (Web Safe -Web Güvenli) denir, çünkü çoğu Web sunucusu dosya adındaki boşlukları destekleme*mektedir.
• Do Not Show Filler Dialog seçeneği, dosyanızı ihraç ederken seçenekleri ayarlamanızı istemeden varsayılan ayarları kullanır. Bu, sadece birden çok ihraç seçeneğini destekle*yen dosya tiplerinde kullanılabilir [1,3].
Import ve Export Dosyaları 

CorelDRAW 10 geniş Import/Export filtre seçim imkanlarına sahip prog*ramlardan biridir. Corel ürünleri tamamen desteklenmekte ve Corel PHOTO-PAINT, Corel PAIN-TER, Corel PRESENTATIONS ve Corel WORDPERFECT için filtreler bulunmaktadır. Adobe lllustrator, Photoshop ve Acrobat; Kodak FlashPix ve PhotoCD; Macromedia Flash; Microsoft Word; PostScript baskı dili ve Scitex tarama dili gibi diğer yazılım ve donanım üreticilerine ait olan dosya tipleri de ayrıca desteklenmektedir.
Bu formatlara ek olarak, CorelDRAW 10 ayrıca BMP (Windows ve OS/2), GIF (sabit ve hare*ketli), JPG, PNG, TGA ve TIFF bitmap formatları gibi standart grafik endüstrisi dosya formatlarını da desteklemektedir. Yine, CGM, EMF ve WMF gibi standart vektör dosya tipleri için filtreler bulunmakta ve RTF ve TXT gibi standart metin tipleri de desteklenmektedir [1].
UYGULAMA

Broşür Çalışması

Amaç: Vakumlu Isı Sistemli Jeotermal Termoelektrik Jeneratör’ün özelliklerinin, Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmesi ve ilgi çekici hale getirmek için, göze hitap edecek biçimde, orijinal resimleri ve metinleri CorelDRAW’ın tasarım özellikleriyle bir araya getirmek.
Broşür hazırlamaya başlamadan önce, gerekli malzemeler elde edilmeli. Bu malzemeler Jeneratör’e ait değişik açılardan çekilmiş resimler ve özelliklerini belirten metinlerdir.
Tasarım yapmadan önce kafamızda tasarım şeklini belirlemeliyiz. Nasıl Bir kağıda tasarım yapılacak, tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı olacak, ,CorelDRAW safasında ön yüz neresi , arka yüz neresi olacak (kağıt katlama şekline göre değişir) v.b belirlemeliyiz. Bu doğrultuda tasarıma başlayabiliriz.
Bu çalışmada, ön ve arka yüzü üçe ayrılmış birşekilde tek bir kağıt kullanılacaktır. Bu kağıdın genişliği 46 cm ve yüksekliği 21 cm olacaktır. 
Hazırlayacağım broşür çalışmasında aşağıdaki adımlar uygulanır.
1.Sayfa ebadının ayarlanması için, LayoutàPage Setup mönüsü ile Şekil 15.1’de görülen Size iletişim kutusu açılır.
CorelDraW Hakkında Herşey

Bu pencere üzerinden ölçü birimi olarak centimeters seçilir. Width değer kutusuna 46, Height değer kutusuna 21 değerleri girilir. Sayfayı yatık konuma getirmek için Landscape onay kutusu işaretlenir. TAMAM tuşuna basılır.
Sayfa ayarlamasını Property araç çubuğundan da yapabiliriz (Şekil 15.2).

2.Bu büyük sayfayı üçe bölmek ve bu bölmeler üzerinde daha rahat çalışmak için kılavuz çizgilerini kullanırız. Sayfa üzerinde altı adet kılavuz çizgisi kullanılacaktır. İki adet kılavuz çizgisi yatay olarak sayfanın alt ve üst sınırına, iki adet dikey olarak sol ve sağ sınırına, bir tanesi soldan 15.4 cm ileriye, sonuncusu da soldan 30,8 cm ileriye dikey olarak yerleştirilir. Yerleştirilen son iki kılavuz çizgisi kağıdı üçe bölmek için alınacak referans noktalarını belirleyecektir. Kılavuz çizgilerini dikey olarak eklemek için, sol taraftaki sayfa cetveli, çizim penceresine sürüklenir; yatay olarak eklemek için de üst taraftaki sayfa cetveli çizim penceresine sürüklenir. Kılavuz çizgilerinin yerini tam olarak belirlemek için, çizgi seçili Property çubuğu üzerindeki x ve y değer kutucuklarına gerekli sayısal değerleri girmek yeterlidir. Kılavuz çizgilerini yerleştirdikten sonra hepsini birden seçip, ArrangeàLock Object komutu verilerek sayfaya sabitlenmesi sağlanır. Klavuz çizgileri tasarımı rahat yapabilmemiz için bir sınır özelliği taşır. Çıktıda görünmez. Sayfa bu aşamada Şekil 15.3’deki gibi görünecektir.
CorelDraW Hakkında Herşey

3. Ben ön ve arka kapak kısmını tasarım içinm kullanmayı düşündüm. Bu nedenle ön ve arka sayfa için bir tasarım oluştururuz. Önce tasarımda kullanılacak resimler import edilir. Bunun için File->Import seçeneği seçilir ve ekrana Şekil 15.4’deki mönü gelir. Buradan istenilen dosyalr seçilir ve import edilir.
CorelDraW Hakkında Herşey

4.Bu resimler çalışma pencersinin dışında bir yerde durur. Çünkü önce bu resimleri nasıl bir şekilde dizayn edeceğimizi belirlemeliyiz. Ben tasarım olarak broşürün ön ve arka sayfalarını kapsayan bir elips düşündüm. Bu elipsin içine , import ettiğim resim adedi kadar elips çizerek , resimleri bu küçük elipslerin içine yerleştirdim. Elips çizmek için elips araç kutusuna tıklanır (Şekil 15.5) ve ekranda çizmek istediğimiz yere mouse yardımıyla çizilir.
CorelDraW Hakkında Herşey

Ekrana çizilen elipsler Şekil 15.6’daki gibidir.
CorelDraW Hakkında Herşey

5.Elipsleri çizdikten sonra resimlerimizi elipslerin içine yerleştiririz ve interactive blend tool ile gölge elipslerin içine gölge uygularız.

Ana sayfadaki küçük elpsin üstüne Termoelektrik Jeneratör yazısını yazacağımız bir diktörgen çizeriz ve köşelerini ovalleştiririz. Bu şekilde ana tasarım kısmını bitirmiş olduk (Şekil 15.8).

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 602×381.

CorelDraW Hakkında Herşey

6.Şimdi sayfanın tamamına tasarım uygulayacağız. Two Color Pattern Dolgu seçeneği ile sayfaya yatay çizgiler yerleştireceğiz. Bunun için Fill Tool araç kutusundan Pattern Fill daha sonrada Two Color Pattern’i seçeriz. Karşımıza Şekil 15.9’daki mönü gelir. 
CorelDraW Hakkında Herşey
Buradan yatay çizgileri seçerek sayfamıza uygularız. Tabi bu çizgilerin renklerini diğer elips’lerin renkleriyle uyumlu seçmemiz gerefir. Ben genel olarak kırmızının tonlarını kullandım. Sayfaya çizgileri yerleştirdikten sonra cihazımızla alakalı olan logoyu ön ve arka sayfaya yerleştiririz. Ayrıca broşür yapım yeri ve yılını da ön sayfaya paragraf text olarak ekleriz. Sayfanın son hali Şekil 15.10 ‘daki gibidir.
CorelDraW Hakkında Herşey

7.Broşürümüz ön ve arka sayfa tasrımları bitmiş oldu. Sırada sol taraftaki sayfa ile en başta belirttiğimiz ikinci sayfa. Şekil 15.10 ‘un boş olan sol kısmına yine genel tasarımımıza uygun olarak bir elips çizip bunun içine resim koyacağız, bu işlemi yukarıda anlattığım şekilde yapacağım. Ardından da resmi çizgilerin altına yerleştirip interactive transparency tool ile ışığını kısarız. Ardından jeneratörümüz hakkında elimde olan tablo verilerini bu sayfaya yazarım. Bu esnada da diktörtgen çizimi ile bir stil oluştururuz. Bilgilerimizi bu kutuların içine yazarız. Broşürün bu yüzünün tasarımı bu şekilde bitmiştir (Şekil 15.11).

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 602×372.

CorelDraW Hakkında Herşey

8.Sıra diğer sayfanın tasarımını yapmaya geldi.. Bu tasarım yapacağımız sayfa katlanınca iç tarafa geleceği için burası daha çok metin ağırlıklı görünecek. Metinlerin altına da transparan resimler konulacak. Öncelikle sayfanın tamamına diğer sayfada uyguladığımız two color pattern dolgusu ile yatay çizgi uygularız. Daha sonra her sayfaya köşeleri oval olan bir diktörtgen çizeriz ve bunun içini beyaza boyayıp transparan yaparız. Bu şekilde bir şeffaflık sağlamış oluruz. Oluşan bu tasarım Şekil 15.12’de gösterildiği gibidir.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 622×377.

CorelDraW Hakkında Herşey

Daha sonra her sayafa elips çizerek içlerine jeneratörle ilgili resimlerden koyup, diğer sayfa da olduğu gibi bu resimleri de transparan yaparız

10.Son olarak da tasarım yaptığımız Vakumlu Isı Sistemli Termoelektrik Jeneratör hakkında elimzde bulunan metinleri , sayfalara dikdörtgen çizerek bu dikdörtgenlerin içine yerleştiririz. Burada kullanacağımız dikdörtgenler diğer sayfada tablo için kullanmış olduğumuz dikdörtgenlerle aynı şekilde olmalı ki tasarımımızda bir bütünlük olsun.
Broşürün her iki sayfasının da tasarımı bitmiş görünümü Şekil 15.14’de görünmektedir.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 601×591.

CorelDraW Hakkında Herşey

Advertisements

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma